CKTG 2020 không có khu vực VCS: Có thể thi đấu online???

CKTG 2020 đã chắc chắn không có sự tham dự của khu vực VCS, được chính…