Crash Bandicoot 4: người chơi sẽ được trải nghiệm sớm vào tháng 10 này

vào tháng 10 này,thì nhà phát triển là Toys for Bob sẽ cho người chơi trải…