Liên Quân Mobile: Trailer sổ sứ mệnh 20 – Ngày phán xét

Sổ sứ mệnh 20 sự kiện kéo dài từ 01/08 đến 31/08 cùng nhận trang phục…