Bản cập nhật 1.000 vấn đề Avengers của Marvel

Với bản cập nhật mới, nhà phát triển Crystal Dynamics hy vọng sẽ loại bỏ được…